Aktualności

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców  w ramach projektu „Nowa Energia dla Kraśnika II”.
Realizacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1.
Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
- energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
- energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.
Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne oraz właściciele domów jednorodzinnych na terenie Miasta Kraśnik.
- Kontynuujemy działania, które rozpoczęliśmy programem  „Nowa Energia dla Kraśnika”- Solary dla mieszkańców. Realizując go  zdobyliśmy największe dofinansowanie unijne  w historii naszego samorządu miejskiego, uzyskując 85% dofinansowanie. – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. – 878 instalacji solarnych, które zostały wtedy zamontowane  służą mieszkańcom i przyczyniają się do realnych oszczędności w domowych budżetach.

Chętnych do udziału w programie zapraszamy na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w sali kinowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
 
opublikowano: 08.02.2016r.

W związku z realizacją projektu „Nowa Energia dla Kraśnika – zakup i montaż zestawów solarnych”  informujemy, że umowy z wykonawcą robót firmą SOLVER Sp. z o.o. zostały rozwiązane z dniem 29-01-2015 z winy wykonawcy.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji części montaży instalacji solarnych.

Miasto Kraśnik ogłosiło nowy przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na dokończenie realizacji zadania. Otwarcie ofert w ramach w/w przetargu nastąpi w dniu 24-03-2015. Przewidywany termin zakończenia realizacji instalacji to 31-05-2015. W związku z powyższym montaż instalacji na Państwa budynkach nastąpi w miesiącach kwiecień-maj.

 Jednocześnie pragniemy poinformować, że szczegółowy termin montażu instalacji na Państwa budynkach będzie uzgadniany indywidualnie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

opublikowano: 11.02.2015r.

Pierwsze instalacje już znalazły się na domach mieszkańców. Pomysł na pozyskiwanie energii słonecznej w celu ogrzania wody użytkowej w domach jednorodzinnych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Kolektory słoneczne trafią do 878 rodzin. Dlatego, aby usprawnić realizację programu, miasto zostało podzielone na 12 rejonów, w których będzie odbywać się instalacja.

opublikowano: 22.07.2014r.
Spotkanie organizacyjne, które odbyło się w sobotę, 28 czerwca w sali kinowej w Centrum Kultury i Promocji, zgromadziło ponad 500 osób z prawie 900 właścicieli domów, którzy będą brać udział w projekcie. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele władz samorządu - burmistrz Mirosław Włodarczyk, I zastępca burmistrza, Jarosław Stawiarski, pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za projekt - Łukasz Skokowski, Łukasz Wyka, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator projektu, przedstawiciele firmy Hoven, montującej solary oraz firmy Watt, producenta zestawów solarnych.
opublikowano: 17.07.2014r.

2 grudnia 2013 r.- Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk podpisał umowę
o dofinansowanieprojektu „Nowa energia dla Kraśnika”z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

23 stycznia 2014 r.- ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. „Nowa energia dla Kraśnika – zakup i montaż zestawów solarnych”

9 maja 2014 r.- unieważniono postępowanie na następujące zadania:

Zadanie nr 1 obejmujące ulice: Urzędowska nr od 3 do 179, Św. Faustyny, Al. Tysiąclecia

Zadanie nr 2 obejmujące ulice: Urzędowska nr od 212 do 507A, Piaskowa, Świerkowa, Jagiellońska.

Zadanie nr 3, obejmujące ulice: Jagiellońska, Suchyńska, Oboźna, Wierzbowa

Zadanie nr 5 obejmujące ulice: Janowska, Przemysłowa, Armii Krajowej, Kwiatkowicka, Wojskowa, Graniczna, obr. Stacja kolejowa

 

3 czerwca 2014 r.- podpisano umowy z wykonawcami na 8 rozstrzygniętych

 zadań w ramach przetargu ...

opublikowano: 17.07.2014r.

Informujemy, że kwotę  udziału w projekcie „Nowa Energia dla Kraśnika”  należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik

nr 60 1240 5497 1111 0010 5223 4290 lub w kasie Urzędu Miasta Kraśnik.

Wpłatę należy uiścić w dwóch ratach w następujących terminach :

1) 500,00 zł w terminie do 15 września 2013 r.

2) 500,00 zł (dla zestawów solarnych przeznaczonej dla rodzin do 4 osób) lub 1 000,00 zł.

(dla zestawów solarnych przeznaczonego dla rodzin powyższej 4 osób) w terminie

miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

opublikowano: 17.07.2014r.

Burmistrz Miasta Kraśnik wydłużył do środy,14 sierpnia, termin podpisywania umów na udział w projekcie „Nowa Energia dla Kraśnika” polegającym na zakupie i montażu zestawów solarnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kraśnik.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji części uczestników projektu tworzona będzie lista rezerwowa na udział w projekcie. Formularze zgłoszeniowe do listy rezerwowej będą przyjmowane po zakończeniu podpisywania umów, czyli od 16 do 21 sierpnia.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 81-825-15-61 oraz 81-825-15-67

opublikowano: 17.07.2014r.

W związku z koniecznością przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie zapraszamy wszystkich mieszkańców którzy do 15 maja 2012 roku złożyli formularze zgłoszeniowe do podpisywania umów na realizację projektu. Ze względu na krótki czas, w jakim Miasto Kraśnik musi przedstawić Urzędowi Marszałkowskiemu komplet dokumentów umowy należy podpisać do dnia 9 sierpnia 2013 r.
Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie przez wyżej wymienione osoby będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

opublikowano: 17.07.2014r.
Program „Nowa Energia dla Kraśnika” to nie tylko zakup i instalacja kolektorów słonecznych dzięki dofinansowaniu unijnemu. Drugim zadaniem realizowanym przez burmistrza Mirosława Włodzarczyka i samorząd kraśnicki będzie budowa elektrowni słonecznej o mocy 0,7 MW i biogazowi przez miejską spółkę Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, trzecim zaś budowa i eksploatacja farmy solarnej o mocy 1 MW – czytamy w „Pulsie Biznesu”. Dla tego ostatniego zadania miasto chce znaleźć partnera prywatnego w ramach PPP, czyli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
opublikowano: 17.07.2014r.
Miasto Kraśnik ubiega się o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych w domach prywatnych. Zainteresowanie mieszkańców inwestycjami w energię słoneczną przeszło najśmielsze oczekiwania władz miasta. Projektem zainteresowanych jest aż 878 rodzin. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji o wartości 7 749 530,00 zł został złożony 13 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
opublikowano: 17.07.2014r.

7 maja odbyło się kolejne spotkanie władz miasta z mieszkańcamidotyczące instalowania na domach jednorodzinnych kolektorów słonecznych.

opublikowano: 17.07.2014r.

30 kwietnia. W ODK SM „Pomoc” na ul. Kochanowskiego 1A odbyło się spotkanie burmistrza miasta Mirosława Włodarczyka z mieszkańcami dotyczące instalowania na domach jednorodzinnych kolektorów słonecznych. Możliwością poznania szczegółów dotyczących tego przedsięwzięcia zainteresowała się duża grupa mieszkańców Kraśnika. Podczas spotkania zaproszeni specjaliści przedstawili zalety związane z pozyskiwaniem energii słonecznej i jej konwersji na energię cieplną w celu ogrzania wody. (dn)

 

opublikowano: 17.07.2014r.