Aktualności

ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA UMÓW NA MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH

W związku z koniecznością przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie zapraszamy wszystkich mieszkańców którzy do 15 maja 2012 roku złożyli formularze zgłoszeniowe do podpisywania umów na realizację projektu. Ze względu na krótki czas, w jakim Miasto Kraśnik musi przedstawić Urzędowi Marszałkowskiemu komplet dokumentów umowy należy podpisać do dnia 9 sierpnia 2013 r.
Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie przez wyżej wymienione osoby będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że projekt „Nowa Energia dla Kraśnika” polegający na zakupie i montażu instalacji solarnych na 878 budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kraśnik został wybrany do dofinansowania. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.
Wartość ogólna projektu to 7 762 490,00 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 6 598 116,50 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta dostarczą wzory umów i regulamin udziału w projekcie wszystkim mieszkańcom, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, na podany w formularzu adres zamieszkania. Dokumenty będą też dostępne do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kraśnik www.krasnik.pl oraz w  Biurze Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84).

W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańców. Do podpisania umowy potrzebne będą: dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory (nie starszy niż 3 miesiące wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku lub akt własności). Przypominamy, iż w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie (podpisać umowy).
Instalacja solarna będzie przez 5 lat (od dnia zakończenia realizacji projektu) stanowić własność Miasta Kraśnik użyczoną właścicielowi posesji. Po pięciu latach instalacja solarna zostanie przekazana właścicielowi budynku. Szacunkowy koszt instalacji dla mieszkańców jednej posesji wyniesie od 1000zł (dla gospodarstw małych, do 4 osób) do 1500zł (dla większej instalacji przeznaczonej dla rodzin powyżej 4 osób). Przewiduje się możliwość zmniejszenia kosztów udziału własnego mieszkańców w projekcie, jeśli Miasto Kraśnik uzyska w wyniku przetargu niższy od zakładanego koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
W 2013r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie zostanie rozpisany przetarg, który wyłoni wykonawcę zakupu i montażu zestawów solarnych na terenie Miasta Kraśnik. Prace instalacyjne rozpoczną się i zakończą w 2014r.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 81-825-15-72 oraz 81-825-15-67

 

opublikowano: 17.07.2014r.